Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDE

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige diensten die Modern Security uitvoert in opdracht van de klant.  De klant bevestigt deze voorwaarden te kennen door de loutere bestelling of het laten uitvoeren van een opdracht.  De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Verbintenissen vanwege Modern Security

2.1. Onderhavig contract voldoet aan alle wettelijke bepalingen betreffende alarmsystemen, en aan de verplichtingen van de INCERT gekeurde systemen. Modern Security verbindt zich ertoe om haar prestaties uit te voeren volgens de regels van de kunst en de wettelijke bepalingen betreffende alarmsystemen. Dit betreft een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

2.2. Modern Security maakt na iedere interventie een werkbon op (papier of digitaal).  Door zijn handtekening op de werkbon te plaatsen (schriftelijk of digitaal op een digitaal scherm van Modern Security), bevestigt de klant zijn akkoord met de inhoud ervan.  De klant dient een geldig e-mailadres op te geven om de digitale werkbon per e-mail te kunnen ontvangen.

2.3. Modern Security is gerechtigd een deel of het geheel van de prestaties in onderaanneming uit te voeren.

3. Verbintenissen van de klant

3.1. De klant zorgt ervoor dat de lokalen en de diverse apparatuur van de installatie vlot en zonder extra kosten toegankelijk zijn voor het personeel van Modern Security.  Het personeel moet tevens op een veilige wijze kunnen werken, wat onder meer inhoudt dat de maximum werkhoogte 4 meter bedraagt.  Ingeval werken op hogere hoogte uitgevoerd moeten worden, dient de klant Modern Security op voorhand te verwittigen en behoudt Modern Security zich het recht voor om extra kosten (o.m. gebruik hoogtewerker) aan te rekenen.  Indien de apparatuur niet of onvoldoende toegankelijk is en / of indien niet op voldoende veilige wijze kan gewerkt worden, is Modern Security gerechtigd om de uitvoering niet aan te vatten of te stoppen, dan wel om extra kosten aan te rekenen.

3.2. De klant verbindt er zich toe een eventuele test na uitvoering van het onderhoud of de interventie mogelijk te maken indien dit gevraagd wordt door het personeel van Modern Security.

3.3. De klant verbindt er zich toe om de installatie op een normale wijze te gebruiken en om abnormaliteiten die hij vaststelt aan de installatie zo spoedig als mogelijk te melden aan Modern Security.

3.4. Indien de klant derden laat werken aan de installatie, kan Modern Security niet langer verantwoordelijk zijn voor de installatie.

4. Vaststelling niet-conformiteit

Indien Modern Security gedurende de uitvoering van een onderhoud of interventie vaststelt dat de installatie niet conform is aan de geldende normen, zal Modern Security hiervan een melding maken op de werkbon of op een andere wijze.  De klant dient de nodige initiatieven te nemen om de niet-conformiteit te laten herstellen, Modern Security kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze niet-conformiteit.

5. Vervanging van defecte onderdelen

5.1. De handhaving van de goede werking van de installatie kan de vervanging van bepaalde onderdelen vergen, waarvan de kosten zullen verrekend worden. Indien onderdelen vervangen moeten worden zal dit na overleg met de klant gebeuren.  Het is mogelijk dat een onderdeel niet onmiddellijk kan vervangen worden omwille van de tijdsplanning dan wel omdat het onderdeel niet onmiddellijk beschikbaar is.  De klant dient Modern Security in dit geval na de interventie te contacteren om een nieuwe afspraak in te plannen voor vervanging van het defecte onderdeel.

5.2. Ingeval bepaalde onderdelen niet langer beschikbaar zijn voor de installatie, zal Modern Security een alternatief voorstel richten aan de klant (bijv.: tweedehands onderdelen, onderdelen ander type, nieuwe installatie, naargelang het geval).

6. Prijs, facturatie en betaling

6.1. De prijs voor uitvoering van werken in regie bedraagt 65€/uur voor IT-gerelateerde interventies en 55€/uur voor andere interventies, voor werken uitgevoerd tijdens de normale werkuren zoals voorzien in het arbeidsreglement. Daarnaast worden kosten voor verplaatsing aangerekend. De basisprijs van de uurlonen en verplaatsingskosten kan jaarlijks aangepast worden. Deze prijsvariatie is gebaseerd op de index via volgende formule: ((Basisvergoeding x 1 + 0.9) x nieuwe index : basis index. Het niet aanpassen van de prijzen in een bepaald jaar is geen belemmering voor latere aanpassing.

6.2. Voor interventies buiten de normale werkuren of interventies tijdens de wachtdiensten gelden speciale tarieven.

6.3. Indien niettegenstaande het akkoord van de klant voor uitvoering van onderhoud of interventie, de technieker ter plaatse geen onderhoud of interventie kan uitvoeren om welke reden dan ook zal een aparte factuur gestuurd worden voor gedane kosten zijnde 30 minuten voor administratie, plus verplaatsing en de verloren tijd ter plaatse.

6.4. Betalingen dienen tijdig, volgens de vervaldatum op de facturen, plaats te vinden.  Zo niet is de klant van automatisch, zonder ingebrekestelling hiertoe, betaling van rente verschuldigd, aan het tarief voorzien in de wet.  Modern Security is tevens gerechtigd een forfaitaire schadeloosstelling aan te rekenen van 10% op het factuurbedrag.

6.5. Elke klacht met betrekking tot de factuur dient op straffe van verval schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 14 kalenderdagen na datum factuur.

6.6. Betalingen dienen te gebeuren via overschrijving of cash (binnen de wettelijk voorziene limieten).  Betalingen via cheque worden niet aanvaard.

6.7. Eigendomsoverdracht vindt slechts plaats na volledige betaling van de factuur.  De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht alvorens de aangekochte goederen geleverd werden.

7. Verzekering BA

Modern Security is verzekerd tegen de financiële gevolgen van klachten over lichamelijke en stoffelijke schade die zij, in uitvoering van haar prestaties toebrengt aan derden. De voorwaarden en bedragen zijn bepaald in het verzekeringscontract van Modern Security, en goedgekeurd door INCERT, waarvan steeds inzage of kopij van polis mogelijk.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van Modern Security is beperkt tot de rechtstreekse schade als gevolg van een bewezen fout in hoofde van Modern Security, met uitsluiting van eventuele indirecte en immateriële schade die de klant zou lijden (zoals bijv.: financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, aantasting van de reputatie, …)

8.2. Modern Security is enkel aansprakelijk ingeval van grove fout of opzet.  In geen enkel geval kan er grotere schadevergoeding geëist worden dan deze gedekt door de verzekering.

8.3. Modern Security kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden:

- voor tekortkomingen en / of defecten van het telefoonnetwerk en het internet

- voor slijtage van de installatie en / of onderdelen

- ingeval van abnormaal, gebrekkig, foutief of onhandig gebruik van de installatie

- ingeval van gebreken aan de installatie geplaatst door een derde of de klant zelf of ingeval van interventie uitgevoerd door een derde of de klant zelf

- ingeval van schade veroorzaakt door overmacht of externe omstandigheden

8.4. In geen enkel geval, zelfs niet door grove fout of nalatigheid door Modern Security bvba, kan er grotere schadevergoeding geëist worden dan deze gedekt door de verzekering.

8.5. Klachten met betrekking tot interventies of onderhoud moeten op straffe van verval schriftelijk gemeld worden binnen de 14 kalenderdagen na de uitvoering van de interventie of het onderhoud.

8.6. Modern Security is niet verantwoordelijk indien software of apps die door Modern Security geïnstalleerd werden niet meer naar behoren functioneren ingevolge updates van de besturingssystemen.

9. Bescherming persoonsgegevens

Modern Security behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg.  Modern Security vraagt uw naam-en contactgegevens om een correcte uitvoering van het contract, de interventies, de opdrachten, … te verzekeren.  Hieronder wordt begrepen: opvolgen van de bestelling, uitvoeren van de interventie, opvolgen van een onderhoudscontract, inplannen afspraken, opmaak facturatie, opvolgen betalingen, uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek, opvolgen van eventuele klachten, …  

10. Bevoegheid en toepasselijk recht

Ingeval van betwisting is enkel de rechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.  Dit contract valt onder de van kracht zijnde Belgische wetgeving.